Twitter

AVCILIĞI BIRAKANA DESTEK!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkartan gemi sahiplerine destek verecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 3 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği ile 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan 10 metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı gemiler destekleme kapsamında olacak. Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde, 5/5/2016 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmayacak ve destekleme kapsamı dışında tutulacak.

İç sularda (göl, gölet, akarsu vb.) faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu 10 metreden küçük gemiler; yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler ve üzerinde herhangi bir ipotek veya üçüncü kişi lehine bir hak olanlar ile ihtilaflı durumda olup adli makamlara intikal etmiş olan gemiler destekleme kapsamı dışında tutulacak.

Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlı olacak ve birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilecekler.

Destek başvuru tarihi

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2/12/2016 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl Müdürlüğüne müracaat edecekler.

İl Müdürlüğünce 2/12/2016 tarihine kadar müracaatları alınarak SUBİS'e kaydedilenlerin listesi, Bakanlığın resmî internet sitesinde yedi iş günü süresince ilan edilecek. İtiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşecek. Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamının, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınabilecek. Hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamının, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde 46 metre ve üzerindeki gemilere öncelik tanınacak.

Kesinleşen asıl ve yedek listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin teslim veya devir tarihine kadar olan sürede, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne (BSGM) yazılı olarak bildirmek sureti ile destekleme kapsamından çıkabilecek.

Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur durumda olması zorunlu olacak. Gemiler, BSGM'ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilecek.

Destekleme kapsamında olan ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı takılı bulunan gemiler, bu cihazlarını geminin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne teslim edecekler.

Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma, koruma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilecek.

Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri, teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilecekler.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.