Twitter

2015 YILINDA YAPILACAK TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinince tiftik üretiminin desteklenmesine ilişkin geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, Tiftik birlik ve/veya kooperatiflere dilekçe ile müracaat edebilirler.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi
MADDE 13 – (1) Ürettiği tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri ve şekli;
a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, Tiftikbirlik ve/veya kooperatiflere dilekçe ile müracaat ederler.
b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Tiftikbirliğe bildirir.

(3) İcmale esas tablonun düzenlenmesi;
a) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.
b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, ekinde dilekçe ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine 15/7/2015 tarihine kadar tutanak ile teslim eder.

(4) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödeme;
a) İl/ilçe müdürlükleri icmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.
b) İl/ilçe müdürlüklerince, TKS veri tabanına kaydedilen başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ile sistemdeki tiftik keçisi sayısının uyumluluğu kontrol edilir. Uyumsuz miktarlar listeden çıkartılır.
c) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.
ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
d) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.
e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır ve icmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan icmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

(5) Diğer hususlar;
a) Tiftikbirlik, kooperatiflerinin bulunmadığı üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.
b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla Tiftikbirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
ç) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri TKS üzerinden yayınlanır.
d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

Ekler İçin Tıklayınız

 

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK