Uygulama
Twitter

HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ŞARTLARI TEBLİĞİ YENİLENDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğ yayınladı.

Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartl ara dair usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğ, kurbanlık amacıyla ithal edilecekler hariç, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartl ara dair usul ve esasları kapsıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanların ithalatı için kontrol belgesi müracaatında; ibraz edilmesi gereken belgeler şu şekilde yer aldı;

“Başvuru dilekçesi, daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş, silintisiz, kazıntısız kontrol belgesi, numarası, tarihi ve hayvanların orijin ül kesi yazılı, proforma faturanın aslı ve Türkçe tercümesi, ithal edeceği damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanl ara ilişkin düzenlenen fatura, veteriner sağlık sertifikası ile Bakanlıkça istenilen diğer belgelerin, onaylı orijinallerini, yetkilendirilmiş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz edeceklerine, ithal ettikleri hayvanların Bakanlıkça belirlenen usul ve esasl ara uygun olacağına ve ithalat sonrası işlemlerle ilgili belirlenmiş talimatl ara uyacağına dair ithalatçı firma/ kişi imza yetkilisince imzalanmış noter tasdikli taahhütname, miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiğine dair döner sermaye onaylı belge, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanların ithalat başvurusunda Bakanlıkça istenebilecek ilave belgeler, ibraz edilir.”

TEKNİK ŞARTLAR VE SAĞLIK ŞARTLARI

İthal edilecek damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanlar; Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik şartları ve sağlık şartlarını taşımak zorunda.

İthal edilecek damızlık hayvanların, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından canlı hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olması gerekiyor.

İTHAL EDİLECEK HAYVANLARIN SEÇİMİ, SEÇİM HEYETİ OLUŞTURULMASI VE SEÇİM LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI

İthal edilecek damızlık, kasaplık, besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az iki kişilik seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılıyor.

Seçimi yapılan hayvanl ara ait tanımlama num ara listesini içeren seçim heyeti raporunun asılları ülke girişinde ibraz edilmesi gerekiyor.

Seçim heyeti tarafından; teknik ve sağlık muayenesi yapılmayan, reddedilen veya onaylı seçim heyeti listesinde tanımlama numarası yer almayan damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanların ithalatına izin verilmiyor.

KESİMLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN- KEÇİ TÜRÜ HAYVANLAR

İthal edilecek kesimlik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanlar fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan kesimhanelere sevk edilir. Hayvanların kesimleri il/ ilçe müdürlüklerinin bilgisi dahilinde yapılıyor

Tebliğin diğer hükümler bölümünde ithal edilecek hayvanların sayısı, belgelendirilmiş işletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlıkça belirleniyor. Sağlık şartları, karantina yeri ve karantinada yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar yine Bakanlıkça belirleniyor.

Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvanlar; hayvancılık konusunda faali yet gösteren kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal ediliyor. Kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun- keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar Bakanlıkça belirleniyor. Fiili ithalatı sonlandırılan hayvanlar Türkvet/ KKKS sistemine kaydediliyor.

İlgili mevzuatı görebilmek için Burayı Tıklayınız...>>>

Haberler.com
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK