Twitter

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEĞİ KOŞULLARI AÇIKLANDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 3 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ uyarınca, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları desteklenecek.

Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak.

Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak olan il müdürlükleri, il proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından inceleyerek, onaylayacak.

İl proje değerlendirme komisyonu, Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşacak.

Merkez proje değerlendirme komisyonu ise Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan olmak üzere en az 5 kişiden oluşacak.

Destekten kimler yararlanacak?

Damızlık düve yetiştiriciliği desteğinden Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde;

Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,

Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar,

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım yapacak yatırımcılar yararlandırılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecekler. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Hibe desteği oranları

Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere;

Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının %50'si,

Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının %50'si,

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının % 50'si oranında hibe desteği uygulanacak.

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.

Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK) tarafından belirlenerek, internet sayfasında duyurulacak ve il müdürlüklerine bildirilecek. Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Karar kapsamında belirlenen yatırımların destekleneceği iller, her yıl Bakanlıkça belirlenecek. Uygulama rehberi ise Genel Müdürlükçe hazırlanarak yayımlanacak.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsayacak.

Satın alınacak damızlık dişi buzağıların Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekecek. Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılacak. Hayvanların, en az 3 aylık gebe düve olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınacak.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanacak. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlayacak ve bir yıl içerisinde bitirilecek.

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.